Aktualności

O G Ł O S Z E N I E o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 19 o pow. 0,31 ha

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 19 o pow. 0,31 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta PL1P/00022261/2, stanowiącej własność Gminy Bodzanów, zlokalizowanej w m. Wiciejewo (obręb geodezyjny Wiciejewo),

 

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Bodzanów zatwierdzonym uchwałą nr 116/XIV/2011, z dnia 29.12.2011r., położona jest na terenach zabudowy zagrodowej w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością przekształceń.

 

cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00zł.(brutto)

 

O wysokości postąpienia ponad cenę wywoławczą decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 190,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2014r. (piątek)  o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, sala konferencyjna I piętro.

 

Wadium w wysokości 10 % (1.900,00 zł.) od ceny wywoławczej nieruchomości  należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 18.11.2014r. (wtorek )  na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie:

 

BS Ciechanów o/Bodzanów 09 8213 1018 2002 0600 0156 0001

(decyduje data wpływu środków na konto tut. urzędu)

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym  przetargu.

 Wójt Gminy Bodzanów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Wójt Gminy Bodzanów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia podając przyczynę odwołania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu gminy.

 

Wszelkie informacje w sprawie przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy – pokój nr 7, telefon – 260-70-06 wew. 30.

 

Bodzanów, dnia 13.10.2014 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2014 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1036
16 października 2014 09:34 (Marcin Bogdał) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)