Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na lata 2012-2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn. opracowanie, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zagospodarowania terenu dla nieruchomości gruntowych dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn.: Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na lata 2012 –2013. Nr sprawy: RiR.271.12.2011 Bodzanów, dnia 28.12.2011r. Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, tel. 024 - 260...

Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Usługi pn. Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w roku 2012. Nr sprawy: RiR.271.13.2011 &nb

Wykonanie tablicy informacyjnej zewnętrznej

ZAPROSZENIE Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn.zm ) Gmina Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie...