Komunikaty

Konkurs na wybór partnera do projektu

Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Konkurs na wybór partnera prowadzony  zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2016 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Pawlak
Ilość wyświetleń: 647
20 maja 2016 14:53 (Krzysztof Pawlak) - Opublikowanie dokumentu.
20 maja 2016 14:53 (Krzysztof Pawlak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_regulamin_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 maja 2016 14:53 (Krzysztof Pawlak) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_otwartym_naborze_part_nera_formularz_o ferty.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)