Przetargi

Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.138.2015                                             Bodzanów, dnia 15.10.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów.

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mieszanki żwirowej wraz z transportem na utwardzenie placu targowego         w m. Bodzanów w ilości 400 ton.

  1. Specyfikacja głównych wymagań:

Mieszanka żwirowa powinna odpowiadać wymaganiom mieszanki niezwiązanej                  jak dla podbudowy zasadniczej przy kategorii  ruchu KR 1 – KR 2, uziarnienie 0/31,5 mm, zgodnie    z WT – 4 2010.

Zamawiający informuje, że podana wyżej ilość jest szacunkowa i może ulec zwiększeniu      lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy w miarę potrzeb Zamawiającego.

Transport powinien odbywać się pojazdem umożliwiającym jednorazowo dowóz 12 ÷ 24 ton kruszywa na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Bodzanów.

 

Kod CPV: 14 21 00 00 – 6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

 

Termin realizacji zamówienia  -  od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2015 r.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca okaże się posiadaniem aktualnej koncesji na wydobywanie i sprzedaż kruszywa lub aktualne zezwolenie na sprzedaż kruszywa.

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) Aktualna koncesja na wydobywanie i sprzedaż kruszywa naturalnego lub aktualne Zezwolenie na sprzedaż kruszywa.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Marek Kwiatkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 24 260 70 06 w. 39

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat

Z dopiskiem „Oferta na: Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów”

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: l.smorzewska@bodzanow.pl

w terminie do dnia 20.10.2015 r.  do godz. 11.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2015 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 664
20 października 2015 14:38 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 08:44 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [otwarcie_ofert.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2015 13:08 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)