Przetargi

Zakup mebli dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.113.2015                                             Bodzanów, dnia 19.10.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

zaprasza do złożenia oferty na zakup mebli w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Proponowane meble powinny być z bezpiecznych materiałów i posiadać Certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

Kod CPV - 39130000-2 meble biurowe, 39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki, 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

Termin wykonania zamówienia/okres gwarancji: max do dnia 20.12.2015 r./24 miesięcy

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia):

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3

3)      Aranżację wnętrz wraz z zdjęciami proponowanych mebli.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Andrzej Grzelak tel. 024 260 70 06 w. 30

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat  z dopiskiem – Oferta na „Zakup mebli w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” lub

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: l.smorzewska@bodzanow.pl

w terminie do dnia 04.11.2015 r.  do godz. 10.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2015 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 974
02 listopada 2015 07:40 (Lilla Smorzewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2015 09:52 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [rzut_pietra.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2015 09:51 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [rzut_parteru.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)