Przetargi

Wybór Inspektora nadzoru inwestycyjnego na dokończenie prac w zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.150.2015                                               Bodzanów, dnia 29.10.2015 r.

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

                                  

zaprasza do złożenia oferty na: Wybór Inspektora nadzoru inwestycyjnego na dokończenie prac w zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów.

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja w budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie na dz. o nr ewid. 78/10, gm. Bodzanów.   

Zamawiający na przedmiotowe zadanie podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.   

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych SP wraz z robotami towarzyszącymi.
  2. Ocieplenie ścian zewnętrznych Gimnazjum wraz z robotami towarzyszącymi.
  3. Prace budowlane w kotłowni.
  4. Prace remontowe dachu.

Wartość robót budowlanych objęta nadzorem wynosi brutto - 214 882,44 zł.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR
i zapisy niniejszej SIWZ.

UWAGA:

Sugerowana jest wizja lokalna na terenie inwestycji celem sprawdzenia zakresu prac pozostałych do wykonania dla zrealizowania zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów.

 

Kod CPV – 71 52 00 00 – 9 Usługa nadzoru budowlanego

 

Termin realizacji zamówienia/ okres gwarancji:

  1. Termin zakończenia robót budowlanych najpóźniej do dnia 15 grudnia  2015r. Termin rozpoczęcia nadzoru  – od dnia podpisania umowy.
  2. Nadzór będzie pełniony:

1)      W czasie trwania robót budowlanych i ich odbioru, aż do dnia uzyskania zawiadomienia od właściwego organu w sprawie przystąpienia do użytkowania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2015r.

2)      W okresie gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego dla całego zadania inwestycyjnego (zgodnie z ofertą Wykonawcy realizującego roboty termo modernizacyjne).

  1. Zamawiający potrąci Wykonawcy z ceny ofertowej kwotę stanowiącą 10 % należnego wynagrodzenia, która stanowić będzie zabezpieczenie na świadczenie usług przeglądów gwarancyjnych w terminie 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru robót. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni po upływie ostatniego przeglądu gwarancyjnego.
  2. Z chwilą podjęcia czynności nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Firmy realizującej roboty budowlane.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

1.O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – Inspektor nadzoru.

 

UWAGA:

* Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.(Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394).

2.Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp.

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia):

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3;

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Andrzej Grzelak – tel. 24 260 70 06 w. 30.

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat – z dopiskiem „Inspektor Nadzoru na dokończenie prac na zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów.  

w terminie do dnia 04.11.2015 r. 2015r. do godz. 10.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2015 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 942
02 listopada 2015 10:18 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2015 10:14 (Lilla Smorzewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)