Przetargi

Zakup rozsiewacza piasku i soli na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.152.2015                                             Bodzanów, dnia 12.11.2015 r.

 

           

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

                                  

zaprasza do złożenia oferty na: Zakup rozsiewacza piasku i soli na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bodzanów.

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje zakup rozsiewacza soli i piasku ciąganego na kołach /sprawny technicznie/.

Dane techniczne pojazdu:

- napęd WOM lub hydrauliczny

- dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony (ładowność + masa własna)

- przenośnik: pasowy
- napęd tarcz: mechaniczny
- rok produkcji :  powyżej 2005

- zaczep obrotowy z okiem

- zawieszenie jednoosiowe

- stopka podporowa

- instalacja oświetleniowa

- możliwość regulacji rozsiewu (szerokość rozrzutu, prędkość obrotowa talerzy)

- hamulec (opcja)

Termin dostawy: do 30.11.2015 r.

 

Kod CPV – 16 70 00 00 – 2 ciągniki

 

Kryteria wyboru oferty:

Cena – 90% (90 punktów)

Cn – cena najniższa

Co- cena oferowana

Wg wzoru - C= Cn/Co x 90 pkt

 

Rok produkcji – 10% (10 punktów)

2005 – 0 punktów

2006 – 1 punktów

2007 – 2 punkty

2008 – 3 punkty

2009 – 4 punkty

2010 – 5 punktów

2011 – 6 punktów

2012 – 7 punktów

2013 – 8 punktów

2014 – 9 punktów

2015 – 10 punktów

Zamawiający za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia):

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2) Dokument potwierdzający prawo własności.

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zakupu w jest Pani Joanna Smolarek – tel. 24 260 70 06 w. 29

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat z dopiskiem: Zakup rozsiewacza piasku i soli na potrzeby bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Bodzanów

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: ……………………..

w terminie do dnia 20.11.2015 r.  do godz. 10.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za przedmiot zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2015 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 767
17 grudnia 2015 10:44 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogl_uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2015 11:58 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2015 11:57 (Lilla Smorzewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)