Przetargi

Zakup urządzeń do terapii ruchowej i sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.139.2015                                             Bodzanów, dnia 20.11.2015 r.                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

zaprasza do złożenia oferty na zakup urządzeń do terapii ruchowej i sprzętu AGD w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – stanowią załączniki nr 4a i 4b do Zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:

Zadanie nr 1- opis zadania wg załącznika nr 4a

Zadanie nr 2 – opis zadania wg załącznika nr 4b

 

Kod CPV – 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39713000-3 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania,

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt), 30120000-6 - Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego; 48219000-6  Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych.

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.

33180000-5 Wsparcie czynnościowe.

 

Termin dostawy zamówienia: max do dnia 20.12.2015 r.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną w każdym zadaniu oddzielnie.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1a.

2)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3a.

3)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1b.

4)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3b.

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Lilla Smorzewska, tel. 024 260 70 06 w. 38 oraz Pani Bogusława Bartczak, tel. 024 260 70 06 w. 31

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat z dopiskiem – oferta na: Zadanie nr 1 lub zadanie nr 2 lub na zadanie nr 1 i 2 w ramach zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: l.smorzewska@bodzanow.pl

w terminie do dnia 25.11.2015 r.  do godz. 10.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za dostawę zadania nr 1 lub 2. Dopuszcza się dostawę dwóch zadań przez jednego Wykonawcę.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 831
01 grudnia 2015 09:04 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 11:19 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 11:19 (Lilla Smorzewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)