Przetargi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018
Numer ogłoszenia: 336620 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów , ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, woj. mazowieckie, tel. 24 2607006 w. 30, faks 24 2607065.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzanow.bipgmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW, AC/KR, ASS). II. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia zamawiającego będącego w posiadaniu następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy w Bodzanowie, 09 - 470 Bodzanów, ul. Bankowa 7, REGON: 000536344, 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie, 09-470 Bodzanów, ul. Wyszogrodzka 1, REGON: 000593649, 3. Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie, 09-470 Bodzanów ul. Wyszogrodzka 1A, REGON: 000904150, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieślach, 09- 470 Bodzanów, Cieśle 18, REGON: 001111612, 5. Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie, 09-470 Bodzanów, ul. Wyszogrodzka 3, REGON: 611045426, 6. Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie, 09-470 Bodzanów, Nowe Miszewo, ul. Szkolna 2, REGON: 611043657, 7. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie, 09 - 470 Bodzanów, ul. Ks. J. Poniatowskiego 1, REGON: 141768275, 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie, 09-470 Bodzanów, Nowe Miszewo, ul. Szkolna 2, REGON: 001111598, 9. Przedszkole Samorządowe Tęcza w Miszewie, 09-470 Bodzanów, Nowe Miszewo, ul. Szkolna 2, REGON: 610379071, Gmina Bodzanów, 09 - 470 Bodzanów, ul. Bankowa 7, REGON: 611015626. Miejsca ubezpieczenia: Wskazane wyżej siedziby jednostek organizacyjnych zamawiającego oraz inne lokalizacje wskazane w wykazach budynków (załącznik A każdej jednostki). Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty został w punkcie -Program ubezpieczenia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty 1) Oświadczenie o akceptacji treści wzoru umowy poprzetargowej (załącznik E); 2) W przypadku wykonawców działających w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oświadczenie, że zawarcie ubezpieczeń nie będzie się wiązało z nabyciem lub utrzymaniem członkostwa w TUW (załącznik F).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 65
  • 2 - Zaakceptowane klauzule dodatkowe - 25
  • 3 - Oferowane franszyzy - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - na wniosek ubezpieczającego przed upływem terminu płatności składki lub raty składki, 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia - proporcjonalnie do zmiany sumy ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała , 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach na zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej lub podwyższenia limitów odpowiedzialności - proporcjonalnie do zmiany i okresu ubezpieczenia w którym zmiana będzie obowiązywała. 5) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe objęte niniejszym postępowaniem podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku - składka ulegnie podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 6) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 7) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bodzanow.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09 - 470 Bodzanów, pokój nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariacie Urzędu Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09 - 470 Bodzanów, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2015 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 832
21 grudnia 2015 08:55 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2015 15:01 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [uwaga_do_wzoru_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2015 14:12 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zal_nr_9c.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)