Przetargi

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016.

Znak sprawy: RI.271.167.2015                                             Bodzanów, dnia 14.12.2015 r.

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

                                  

zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016.

                                  

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówieniaobejmuje zakup i dostawę oleju napędowego o parametrach nie gorszych niż PN EN 590:2006 w ilości szacunkowej ok. 27 000 litrów. Miejsce dostawy – to plac przy Urzędzie Gminy przy ul. Bankowej 7 w Bodzanowie. Wielkość zbiornika, który posiadamy to 5 000l. Zamawiający będzie zamawiał wielkość dostaw zamawianego oleju napędowego,  sukcesywnie według potrzeb, ale nie więcej jednorazowo niż 5 000l.

UWAGA: Podana ilość paliwa (ok. 27 000l) stanowi tylko przybliżoną ilość (szacunkową) przewidzianą do dostawy w roku 2016. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze lub większe. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Dostarczany olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680).

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

Informacja:

Zamawiający do każdorazowej dostawy przedmiotowego paliwa może zażądać certyfikatu (świadectwa, atestu) jego jakości.

W celu porównania poszczególnych ofert należy podać wartość netto dostawy jednego litra oleju napędowego, w przeliczeniu na dzień 20.12.2015r. (cena ze strony internetowej Producenta).

 

 

Kod CPV – 09 13 41 00 – 8 olej napędowy

 

Termin realizacji zadania   -  od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadania aktualnej koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi dotycząca przedmiotu zamówienia.

 

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia):

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1,

2)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3,

3)      aktualna koncesja.

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pan Marek Kwiatkowski – tel. 024 260 70 06 w. 29 lub 501 703 399.

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat z dopiskiem: „Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016”.

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: ………………………..

w terminie do dnia 21.12.2015 r.  do godz. 10.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2015 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 626
21 grudnia 2015 13:41 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 09:29 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2015 09:29 (Lilla Smorzewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)