Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dokument pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów” jest podstawą koordynacji wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji i przedsięwzięć realizacyjnych samorządu, jest bowiem opracowaniem określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej gminy....

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniem 1.01.1995r., wprowadziła nowe zasady realizacji polityki przestrzennej na trzech szczeblach władzy. Polityka przestrzenna państwa formowana jest w „Koncepcji polityki przestrzennego kraju”. Na szczeblu województwa sporządzane jest na tej podstawie „Studium...