Podatki i opłaty - archiwum

Uchwała Rady Gminy Nr 135/XXII/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 

U C H W A Ł A  Nr  135/XXII/08

RADY GMINY W  BODZANOWIE

                                            z dnia  05.12.2008r.

 

 

w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia  12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz.844 z późn. zmianami ) oraz na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )

 

Rada Gminy w Bodzanowie uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się następujące  roczne stawki podatku  od środków transportowych od następujących pojazdów:

 

I.

 

     Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:                    

  1.  
    • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:                                          620,00zł
    • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie :                                              1034,00zł
    • powyżej 9 ton                                                                                              1241,00zł

 

II.

 

    Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach                 i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton                w zależności od  osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

 

III.

            Od ciągników siodłowych  i balastowych  przystosowanych do używania łącznie          z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów;

§  od 3,5 tony i poniżej 12 ton:                                                       1447,00z

 

 

 

IV.

 

Od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art.8 pkt 4 przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą według stawek określonych w załączniku Nr  2 do niniejszej uchwały  

 

 

V.

            Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę  całkowitą do 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

                                                                                                                                 320,00zł

 

VI.

            Od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego) według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

VII.

            Od autobusów:

§  o liczbie miejsc mniejszej niż 30                                                   600,00zł

§  równej lub wyższej niż 30                                                            890,00zł

 

 

§ 2

 

            Zwalnia się od wyżej wymienionego podatku pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej, pojazdy  służące do dowozu dzieci do szkół będące własnością Urzędu Gminy w Bodzanowie oraz pozostałe pojazdy będące własnością Urzędu Gminy w Bodzanowie.

 

§ 3

 

            Podatek od środków transportu płatny jest- bez wezwania - na konto Urzędu Gminy w Bodzanowie   :

 

BS Ciechanów o/Bodzanów

89 8213 1018 2002 0600 0156 0016

           

§ 5

 

Traci moc uchwała Nr 89/XIV/07 z dnia 28.12.2007r. Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.

 

§ 6

            Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 - stu dni  od daty ogłoszenia  z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2009r

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr. 135/XXII/08

 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia  

 

                        STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

                                                        w art.8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

13

554

                  1252

13

14

554

                  1252

14

15

554

1252

15

 

554

1252

Trzy osie

 

 

 

12

17

507

659

17

19

                        507

659

19

21

507

659

21

23

1014

1577

23

25

1014

1577

25

 

1014

1577

Cztery osie i więcej

 

 

 

12

25

668

1042

25

27

668

1042

27

29

1654

2500

29

31

1654

2500

31

 

1654

2500

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XXII/08

 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

18

266

481

18

25

266

481

25

31

1413

1900

31

 

1413

1900

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

40

1723

2080

40

 

1723

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  135/XXII/08

Rady Gminy w Bodzanowie z dnia  

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art.8 pkt.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

18

320

562

18

25

320

562

25

 

320

562

Dwie osie

 

 

 

12

28

614

850

28

33

614

850

33

38

1150

1645

38

 

1150

1700

Trzy osie i więcej

 

 

 

12

38

943

            1281

38

 

943

1281

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2009 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 766
05 stycznia 2009 12:12 (Krzysztof Staniszewski) - Utworzenie dokumentu.